۱ مطلب با موضوع «ساختمان ها :: ساختمان های دفاعی :: بمب غول پیکر-Giant Bomb» ثبت شده است

۰

بمب غول پیکر (Giant Bomb)

 بمب غول پیکر-Giant Bomb

بمب غول پیکر
نسخه ی بزرگتر و مرگبارتر بمب (Bomb) می باشد. این بمب کمی گرانتر از بمب معمولی است ولی با توجه به خسارت و شعاع عملکرد، نسبت به هزینه اش ارزشمند می باشد.